Bài 9: Công thức hóa học - Sách bài tập (SBT) Hóa học 8
Đăng lúc 11:54 - 16/05/2018

Giải bài tập trang 12, 13 bài 9 công thức hóa học Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bài 9.1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm từ thích hợp:

"Công thức hoá học dùng để biểu diễn ............. gồm......... và ............. ghi ở chân. Công thức hoá học của .......... chỉ gồm một ............. còn của ........... gồm từ hai .......... trở lên".

Trả lời :

Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ sau : chất, kí hiệu hoá học, chỉ số, đơn chất, kí hiệu, hợp chất, kí hiệu)

 

Bài 9.2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho công thức hoá học của một số chất như sau .

-Brom : Br2.

-Nhôm clorua : AlCl3

-Magie oxit : MgO.

-Kim loại kẽm : Zn.

-Kali nitrat : KNO3.

-Natri hiđroxit : NaOH.

Số đơn chất và hợp chất là

A . 3 đơn chất và 3 hợp chất.

B . 2 đơn chất và 4 hợp chất.

C. 4 đơn chất và 2 hợp chất.

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Tr ả l ời

Phương án C


Bài 9.3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho công thức hoá học một số chất như sau :

A . Axit sunfuhidric : H2S.

B . Kali oxit: K2O.

C. Liti hiđroxit: LiOH.

D. Magie cacbonat : MgCO3.

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

 

Trả lời

a) Axit suníuhiđric do hai nguyên tố là H và s tạo ra.

Trong một phân tử có 2H và 1SẾ Phân tử khối bằng : 2 + 32 = 34 (đvC).

b) Kali oxit do hai nguyên tố là K và o tạo ra.

Trong một phân tử có 2K và 1O.

Phân tử khối bằng : 2 X 39 + 16 = 94 (đvC).

c) Liti hiđroxit do ba nguyên tố là Li, o và H tạo ra. Trong một phân tử có 1Li, 1O và 1H.

Phân tử khối bằng : 7 + 16 + 1 = 24 (đvC).

d) Magie cacbonat do ba nguyên tố là Mg, c và o.

Trong một phân tử có 1Mg, 1C và 3O. Phân tử khối bằng :

24+ 12 + 3 X 16 = 84 (đvC).


Bài 9.4 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

V ề  công thúc hoá học và tính phẩn tử kh ối của các hợp chất sau :

a ) Mangan đioxit, biết trong phân tử có 1Mn và 2O.

b) Bari clorua, biết trong phân tử có 1Ba và 2Cl.

c) Bạc nitrat, biết trong phân tử có 1 Ag, 1N và 3O

d) Nhôm photphat, biết trong phân tử có 1 Al, 1P và 4O.

Trả lời

a) MnO2, phân tử khối bằng : 55 + 2 X 16 = 87 (đvC).

b) BaCl2, phân tử khối bằng : 137 + 2 X 35,5 = 208 (đvC).

c) AgNO3, phân tử khối bằng :108+14 + 3 x 16=170 (đvC).

d) AlPO4, phân tử khối bằng : 27 + 31 + 4 X 16 = 122 (đvC).


Bài 9.5 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của năm phân tử bari sunfat 5 BaS04 là

A.1160 đvC.        B. 1165 đvC.

C. 1175 đvC         D. 1180 đvC.

Trả lời 

Phương án B

Bài 9.6 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

a) Tính khối lượng bằng gam của :

-6,02.1023 phân tử nước H20,

-6,02.1023 phân tử cacbon đioxit CO2,

-6,02.1023 phân tử canxi cacbonat CaCO3.

b) Nêu nhận xét về số trị của các giá trị khối lượng tính được này và số trị phân tử khối của mỗi chất.

(Xem lại bài tập 8.9*. trước khi làm bài tập này).

Trả lời

a) Khối lượng tính bằng gam của : 6,02.1023 phân từ nước (phân tử khối là 18 đvC) bằng :

6,02.1023 X 18 X 1,66 X 10-24 g.

= 18 X 6,02 X 1,66 X 1023 X 1024 g

≈ 18 X 10 X 1023 x 10-24 g

≈18 X 1024 x 10-24=18 g

Khối lượng tính bằng gam của 6,02. 1023 phân tử CO2

[phân tử khối bằng : 12 + 2 x 16 = 44 (đvC)] và cùa 6,02. 1023 phân tử CaCO ;

[phân tử khối bằng : 40 + 12 + 3 x 16 = 100 (đvC)] theo thứ tự bằng (đặt tính như trên) : 44 g và 100 g.

b) Số trị của các giá trị khối lượng tính được bằng chính số trị phân tử khối của mỗi chất.


 

Bài 9.7 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Thực nghiệm cho biết nguyên tố natri chiếm 59% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố lưu huỳnh.

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất.

{Hướng dẫn : Để viết đúng công thức hoá học của hợp chất AxBphải xác định được các chỉ số X, y. Biết rằng, tỉ lệ phần trăm về khối lượng giữa hai nguyên tố trong hợp chất bằng đúng tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong 1 phân tử. Từ đây có các tỉ lệ như sau :

tbl_x \times NTK(A)} \over {y \times NTK(B) = tbl_\% {m_A \over {\% {m_B}}} \to {x \over y} = tbl_\% {m_A} \times NTK(B)} \over {\% {m_B} \times NTK(A)

Tính và rút gọn thành tỉ lệ hai số nguyên đơn giản nhất, thông thường thì X, y là hai số nguyên này. Ngoài ra, nếu biết trước phân tử khối của AxBy thì xác định được chắc chắn X và y, không tính dựa theo tỉ lệ như trên).

Trả lời

Gọi công thức của hợp chất là N{a_x}{S_y} .Theo đè bài ta có

tbl_x \times 23} \over {y \times 32 = tbl_59\% } \over {(100 - 59)\%  \to tbl_x \times 23} \over {y \times 32 = tbl_59} \over {41

\to {x \over y} = tbl_59 \times 32} \over {41 \times 23 = tbl_1888} \over {943 \approx {2 \over 3}

Công thức hóa học của hợp chất: N{a_2}S

Phân tử khối bằng 2 \times 23 + 32 = 78 (đvC)


Bài 9.8 trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hợp chất A tạo bởi hai nguyên tố là nitơ và oxi. Người ta xác định được

rằng, tỉ lê khối lương giữa hai nguyên tố trong A bằng : tbl_{m_N \over tbl_m_O} = {7 \over {12}}

Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của A.

(jHướng dẫn : Biết rằng, tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong hợp chất AxBy cũng bằng đúng tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố trong 1 phân tử. Vì vậy tiến hành tương tự như đã hướng dẫn ở bài tập 9.7*, chỉ khác là trong đó thay %mA bằng mA và %m bằng mB).

Trả lời

Gọi công thức của A là {N_x}{O_y} .Theo đề bài ta có

tbl_x \times 14} \over {y \times 16 = {7 \over {12}} \to {x \over y} = tbl_7 \times 16} \over {12 \times 14 = tbl_112} \over {168 = {2 \over 3}

Vậy x=2, y=3. 

Công thức hóa học của hợp chất {N_2}{O_3}

Phân tử khối bằng : 2 \times 14 + 3 \times 16 = 76 (đvC)

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Sinh sản dinh dưỡng - Bài 1, 2, 3, 4 trang 45 Sách bài tập (SBT) Sinh học 6

Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên. Hình thức sinh sản sinh ...

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...
Xem thêm Xem thêm
Scroll