Bài 16: Phương trình hóa học - Sách bài tập (SBT) Hóa học 8
Đăng lúc 22:52 - 16/05/2018

Giải bài tập Trang 21, 22 bài 16 phương trình hóa học Sách bài tập (SBT) Hóa học 8.

Bài 16.1 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp chọn trong khung :

Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, chất phản ứng, phương trình hoá học, chỉ số, hệ số, sản phẩm, tỉ lệ

"Phản ứng hóa học được biểu diễn bằng ........, trong đó ghi công thức hóa học của các ......... và ........ Trước mỗi công thức hoá học có thể có ..... (trừ khi bằng 1 thì không ghi) để cho số ..... của mỗi ....... đều bằng nhau.

Từ...... rút ra được tỷ lệ số ......., số......... của các chất trong phản ứng; ........ này bằng đúng tỷ lệ ...... trước công thúc hóa học của các ........ tương  ứng ".

Trả lời :

Phản ứng hoá học được biểu diễn bằng phương trình hoá học, trong đó ghi công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm. Trước mỗi công thúc hoá học có thể có hệ số (trừ khi bằng 1 thì không ghi) để cho số nguyên tử  của mỗi nguyên tố đều bằng nhau.

Từ phương trình hoá học rút ra được tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng ; tỉ lệ này bằng đúng hệ số trước công thức hoá học của các chất tương ứng.


Bài 16.2 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

 

 

Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

Giải

Gợi ý cách làm nhanh các bài tập lập phương trình hoá học

Bước 1. Cần viết đúng các công thức hoá học. Đến bước sau không thay đổi chỉ số trong những công thức đã viết đúng.

Bước 2. Nhẩm tính số nguyên tử của tất cả các nguyên tốẽ

Nếu có nguyên tố mà số nguyên tử một bên lẻ, một bên chẵn thì trước hết ta làm chẵn số nguyên tử lẻ (đặt hệ số 2).

Để cân bằng số nguyên tử ta lấy bội số chung nhỏ nhất chia cho các số nguyên tử không bằng nhau của một nguyên tố thì được hệ số cho công thức của các chất tương ứng. Nên bắt đầu từ nguyên tố mà số nguyên tử có nhiều nhất, rồi tiếp đến nguyên tố có số nguyên tử ít hơn...

Thí dụ, sơ đồ của phản ứng :

 

 

Làm chẵn số nguyên tử O ở bên phải 

 

 

Bắt đầu cân bằng từ nguyên tố O, Bội số chung nhỏ nhất của 6 và 2 là 6.

 

 

 

Tiếp theo là nguyên tố Cr

 

 

Lưu ý :

-Nếu có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng.

-Có trường hợp sơ đồ của phản ứng đã là phương trình hoá học rồi, thí dụ :

CacO3 ----- > CaO + CO2

 Viết liền mũi tên rời là được phương trình hoá học.

-Có trường hợp chỉ cần nhận xét thành phần hoá học các hợp chất là rút ra được các hệ số thích hợp.

Thí dụ, sơ đồ của phản ứng giữa khí cạcbon oxit và chất sắt(III) oxit.

CO + Fe2O3­ —> Fe + CO2

Nhận xét : Mỗi phân tử CO chiếm một O của Fe­2O3 chuyển thành phân tử CO2. Như vậy cần 3CO để chiếm hết oxi của Fe2O3. Phương trình hoá học của phản ứng : 3CO + Fe2O3 —> 2Fe + 3CO2

a)4Cr + 3O2  -> 2Cr2O3

Số nguyên tử Cr : số phân tử O2 : số phân tử Cr2O= 4:3:2.

2Fe + 3Br2 —> 2FeBr3

Số nguyên tử Fe : số phân tử Br2 : số phân tử FeBr3 = 2:3:2.


 

Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

a)KCIO3 -----> KCl + O2 ;

b) NaNO3 ------> NaNO2 + O2

Giải

 

a)

 

Số phân tử   : số phân tử KCl : số phân tử 

 

 

 

Số phân tử   : số phân tử   : số phân tử  


Bài 16.4 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho sơ đồ của phản ứng sau :

AI + CuO -------> Al2O3 + Cu

a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.

b)Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng,  tuỳ chọn.

Giải

a) 2Al + 3CuO -> Al2O3 + 3Cu

b) Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuO ;

Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 1 phân tử Al­2O3 ;

Cứ 3 phân tứ CuO phản ứng tạo ra 1 phân tử Al­2O3;

Cứ 1 phân tử Al­2O3 được tạo ra cùng với 3 nguyên tử Cu.

Bài 16.5 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau :

BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2

 

Giải

a) BaCl+ 2AgNO3 -----> 2AgCI + Ba(NO3)2

b) Cứ 1 phân tử BaCl2 tác dụng với 2 phân tử AgNO3 ;

Cứ 1 phân tử BaCl2 phản ứng tạo ra 1 phân tử Ba(NO3)2;

Cứ 2 phân tử AgNO3 phản ứng tạo ra 2 phân tử AgCl ;

Cứ 2 phân tử AgNO3 phản ứng tạo ra 1 phân tử Ba(NO3)2 .

.......


Bài 16.6 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra  chất natri sunfat Na2SO4 và nước.

a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.

b)Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Giải

a) 2NaOH + H2SO4   Na2SO4 + 2H2O

b) Cứ 2 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử H2SO4;

Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Na2SO4 ;

Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử nước, hay cứ 1 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử nước.


 

Bài 16.7 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các sơ đồ phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học :

a) ?Al(OH)—> ? + 3H2O

b) Fe + ?AgNO3 —> ? + 2Ag

c)? NaOH + ? —> Fe(OH)3 + ? NaCl

Giải

 

 


Bài 16.8 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.

a)Viết phương trình hoá học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng ?

b)Nếu có 6,02.1023 nguyên tử AI sẽ tác dụng được với bao nhiêu phân tử H2SO4, tạo ra bao nhiêu phân tử Al2(SO4)3 và bao nhiêu phân tử H2 ?

Cũng câu hỏi như trên, nếu có 3,01.1023 nguyên tử Al. [Xem lại con số 6,02.1023 trong các bài tập 8.9*. và 9.6* trước khi làm phần b) và c)] 

Giải

a) Phương trình hoá học của phản ứng :

 

 

Phương trình hoá học cho biết : cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tưH2SO4, tạo ra 1 phân tử Al2(SO4)3và 3 phân tử H2.

b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử AI sẽ tác dụng với  

phân tử H2SO4, tạo ra   phân tử Al2(SO4)3 và

 phân tử H2.

c) Đáp số : 4,515.1023 phân tử H2SO4

1,505.1023 phân tử Al2(SO4)3

 4,515.1023 phân tử H2

Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1

Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.

Tập làm văn - Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau

Hướng dẫn học sinh phương pháp học tốt môn Lịch sử

Trắc nghiệm môn Sử dễ nhưng cũng khó. Dễ là các em có tư duy,hiểu, biết phân tích,suy luận thì có thể làm được. Nhưng ...

Giải bài tập trắc nghiệm trang 123 chương 7 sự tiến hóa của động vật Sách bài tập (SBT) Sinh học 7

Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật...

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14)

Tập làm văn - Tuần 8 trang 38 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1

Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý mến

Luyện từ và câu - Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền ...
Xem thêm Xem thêm
Scroll